Štatút

ŠTATÚT TOUR INTERNATIONAL DANUBIEN (TID)

Článok č.1
Pomenovanie plavby

Na Dunaji sa každoročne usporiada medzinárodná turistická plavba s názvom

“TOUR INTERNATIONAL DANUBIEN”, v skratke T I D.

Okrem oficiálneho názvu možno v jednotlivých štátoch, ktoré plavbu TID organizujú, používať aj vlastný názov. (V bývalom Československu to bolo do roku 1990 názov “Medzinárodná dunajská plavba družby” – MDPD, od roku 1990 je názov “Medzinárodná dunajská plavba”, pozn. prekladateľov).

Plavba TID má trvalý emblém a pre jednotlivé ročníky plavby sa vyhotovuje odznak a vlajka.

TID sa môže organizovať po jednotlivých etapách od prameňa až po ústie Dunaja, ako aj jeho prítokoch.

Článok č.2
Cieľ plavby
Cieľom plavby je vzájomné zoznámenie sa účastníkov plavby, ako aj spoznávanie rozmanitých vlastností národov, cez ktorých územie Dunaj preteká, a ich kultúrnych, hospodárskych a národných zvyklostí.

Takto prispieva TID prehĺbeniu priateľstva medzi národmi.

TID má napomáhať ďalšiemu rozvoju vodnej turistiky.

Článok č.3
Organizácia

TID organizujú národné vodácke, resp. turistické zväzy alebo iné organizácie podunajských štátov.

Pre organizáciu plavby sa vytvárajú:

Medzinárodný výbor TID (MOV TID)

Národné organizačné výbory TID (NOV TID)

Vedenie plavby TID

Národné organizačné výbory TID a vedenie plavby sú orgánmi medzinárodného výboru TID.

Článok č.4
Podmienky účasti

Na plavbe sa môžu zúčastniť skupiny, družstvá alebo jednotlivci. Musia sa však prihlásiť u svojho národného organizačného výboru. Toto platí aj pre záujemcov, ktorí v rámci TID chcú splaviť Dunaj iba vo svojej krajine. Účastníci zo štátov, ktoré nie sú zastúpené v Medzinárodnom výbore TID, sa musia prihlásiť u niektorého národného organizačného výboru TID.

Účastníci si musia splniť podmienky plavby vypísané jednotlivými národnými organizačnými výbormi a podrobiť sa rozhodnutiam a príkazom vedenia plavby. Účasť sa koná na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady.

Článok č.5
Medzinárodný organizačný výbor TID

Medzinárodný organizačný výbor TID pozostáva z dvoch delegátov národných organizačných výborov TID, zo zástupcov ICF (Medzinárodnej kanoistickej federácie) a FISA (Medzinárodnej veslárskej asociácie), ktorých činnosť sa vzťahuje iba na konferencie TID. Predsedníctvo MOV TID pozostáva z predsedu (príp. jeho zástupcu) a tajomníka. Predsedníctvo navrhuje vždy národný organizačný výbor TID štátu, v ktorom sa konferencia TID koná, a návrh schvaľujú členovia medzinárodného organizačného výboru TID.

Sídlo MOV TID je v mieste bydliska predsedu. MOV TID je registrovaný pri ICF a FISA ako zodpovedný orgán za vykonanie plavby.

Úlohy MOV TID sú:

 • preberanie správ o priebehu predchádzajúceho ročníka TID,
 • určenie rozsahu nasledujúceho ročníka TID,
 • určenie časového plánu jednotlivých etáp a programu,
 • určenie symboliky (napr. odznak, vlajky a plakety),
 • určenie miesta budúcej konferencie,
 • udelenie čestného odznaku TID “Honoris causa” na návrh príslušného národného organizačného výboru.

Predsedníctvo je oprávnené meniť časový plán, prípadne odvolať plavbu, ak sa vyskytnú pri príprave nepredvídané prekážky (epidémie, extrémna povodeň) a dohovor s národnými organizačnými výbormi nie je možný.

Článok č.6
Konferencia TID

Medzinárodná konferencia TID sa koná raz ročne, spravidla v mesiaci októbri.

Poradie usporiadania konferencií je podľa polohy usporiadajúcich štátov od ústia k prameňu Dunaja. Náklady konferencie znáša príslušný národný organizačný výbor. Tieto náklady pozostávajú z režijných výdavkov, ubytovania a stravovania účastníkov MOV TID, vrátane zástupcov ICF a FISA. Náklady delegátov znášajú vysielacie zväzy alebo organizácie.

Uznesenia konferencie sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov.

Schválenie a doplnenie štatútu TID patrí medzi úlohy konferencie, ktoré musia byť jednohlasne prijaté.

Počet hlasov vyplýva z počtu zastúpených národných organizačných výborov. Každý národný organizačný výbor má jeden hlas.

Článok č.7
Národné organizačné výbory TID

V každom štáte, cez ktorý prebieha plavba, usporiadateľské organizácie vytvárajú “Národné organizačné výbory TID”. NOV TID zodpovedá za prípravu a uskutočnenie konferencie TID vo svojom štáte a za plavbu TID na svojom území.

Úlohy pri príprave a usporiadaní konferencie TID:

NOV TID, ktorý na nasledujúcej konferencii TID tvorí predsedníctvo, má tieto úlohy:

 • zhromažďuje návrhy od zúčastnených NOV TID a na základe týchto návrhov spracúva podklady pre program konferencie s príslušnými materiálmi,
  1. zvolá konferenciu MOV TID,
 • oznamuje zvolanie konferencie ICF a FISA a pozýva na ňu ich zástupcov,
  1. zabezpečuje hladký priebeh konferencie NOV TID,
 • zabezpečí vyhotovenie zápisnice s uzneseniami konferencie a zabezpečí ich odoslanie NOV TID, pokiaľ zápisnica nemohla byť v rámci konferencie ratifikovaná,
 • zabezpečí plnenie uznesení prijatých konferenciou,
 1. podporuje príslušnú medzinárodnú propagáciu TID pre celú trasu plavby TID (plagáty, brožúrky, prospekty, mapy).

Úlohy v rámci prípravy a vykonaní TID na vlastnom území:

NOV TID zabezpečujú:

  1. prípravu a organizáciu TID
  2. prípravu návrhov na konferenciu TID,
  3. vykonanie uznesení konferencie na vlastnom území,
 • obstarávanie motorových člnov alebo iných dopravných prostriedkov na vlastné náklady, pokiaľ je taký doprovod účastníkov žiadúci,
 • možnosť prepravy lodí zahraničných účastníkov,
  1. pasové a vízové záležitosti účastníkov,
 • bezplatnú lekársku a zdravotnú starostlivosť pre účastníkov podľa možností,
 • rezervovanie miesteniek na vlak alebo iné dopravné prostriedky pre účastníkov podľa možností,
 • táboriská s dostatočnými hygienickými zariadeniami a možnosťou doplniť si zásoby.

Článok č.8
Vedenie plavby TID

Počas plavby sa vytvára “Vedenie plavby TID”, ktoré riadia skupiny účastníkov a je zodpovedné za priebeh plavby i táboriská.

Vedenie plavby sa skladá z vedúceho plavby, jeho zástupcu a po jednom zodpovednom vedúcom národnostnej skupiny. Vedenie plavby je oprávnené vylúčiť účastníka z ďalšej plavby, ak porušil zásady organizácie TID, alebo postupoval proti záujmom celého kolektívu.

Úlohy vedeniae plavby TID sú:

 • zabezpečenie bezchybného priebehu plavby,
  1. starostlivosť o disciplínu na vode i na suchu,
 • zabezpečenie porady vedúcich, spravidla večer po skončení plavby alebo pred začatím niektorej etapy, ktorá si to vyžaduje,
 • vydávanie potrebných informácií a oboznámenie účastníkov,
 1. rozhodovanie o opatreniach pri nepredvídaných udalostiach (zmena miesta táboriska, odvolanie plavby ap.)

Rozhodnutia sa vykonávajú so súhlasom všetkých členov vedenia plavby a sú záväzné pre všetkých účastníkov.

Článok č.9
Výkonnostný odznak TID

Podľa uznesenia XV. konferencie TID v r. 1969 sa zriadil výkonnostný odznak TID. Podmienky pre získanie tohto odznaku tvoria súčasť tohto štatútu.

Článok č.10
Štatút T I D

Základom tohto štatútu sú uznesenia konferencií TID. Posledné zmeny sa robili v r. 1982 na konferencii TID v Budapešti.

MEDZINÁRODNÝ ORGANIZAČNÝ VÝBOR TID

Podmienky na získanie výkonnostného odznaku TID

§ 1
15. konferencia TID, ktorá sa konala v Belehrade v roku 1969, sa na svojom zasadnutí uzniesla udeľovať “Výkonnostný odznak TID” za mimoriadne výkony v rámci plavby TID.

§ 2
Odznak sa udeľuje v stupňoh:
bronzový,
strieborný
zlatý
a (od r.1980) zlatý s vencom.

§ 3
Bronzový odznak získa účastník, ktorý na jednej alebo viacerých plavbách absolvuje v súčte najmenej 800 km.

§ 4
Strieborný odznak dostanú vodní športovci, ktorí absolvujú:
a) na jednej plavbe TID 1200 km alebo
b) na viacerých plavbách najmenej 1600 km.

§ 5
Zlatý odznak sa udelí uchádzačom, ktorí absolvovali:
a) jednu plavbu od oficiálneho štartu až po oficiálny cieľ alebo
b) viaceré plavby TID, vcelku najmenej 2400 km.

§ 6
Ženy do 50 rokov a muži nad 50 rokov spĺňajú podmienky udelenia odznakov podľa §2-5 už pri dosiahntí 90% požadovaných výkonov.
Ženy nad 50 rokov a muži nad 60 rokov spĺňajú podmienky už so 60% požadovaných výkonov.

§ 7
Odznak “zlato s vencom” dostanú tí, ktorí:
a) absolvovali celú trasu plavby TID od štartu po cieľ aspoň dva razy, alebo
b) splavili na viacerých plavbách TID 5000 km.

§ 8
a) Smerodajné sú úradné kilometre po prúde medzi Sulinou a Kelheimom a od Ulmu po Kelheim, tohto času medzi Sulinou a Ingolstadtom.
b) Splavné trate sa dokladujú “Lodným denníkom TID”, ktorý zaznačí vedúci plavby národnostnej skupiny a potvrdí národný výbor TID.
c) Účastníci plavby TID mimo podunajských štátov odovzdajú svoje požiadavky na výbor tej krajiny, na území ktorej splavili najviac kilometrov trate. (V sporných prípadoch na Predsedníctvo TID.)

§ 9
Do úvahy sa berú iba kilometre, ktoré účastník plavby TID pádloval, vesloval alebo splavil ako kormidelník.

§ 10
Odznak sa odovzdáva “V mene konferencie TID”. Udelenie zlatého odznaku majú odovzdávať národné zväzy, pokiaľ možno pri nejakej slávnostnej športovej udalosti.

§ 11
Udelenie odznaku sa nedá vymáhať právnou cestou. Prípadné sťažnosti trebaodovzdať generálnemu tajomníkovi TID, ktorý ich predloží na budúcej konferencii TID.

§ 12
Tieto podmienky vstupujú do platnosti hneď, ako sa podané výkony dajú pravdivo dokázať, pričom sa môžu prirátať aj trasy splavené na skorších plavbách TID.

65 názorov k “Štatút

 1. Spätné upozornenie: itsMasum.Com
 2. Spätné upozornenie: itsMasum.Com
 3. Spätné upozornenie: itsMasum.Com
 4. Spätné upozornenie: sfr cybersecurite
 5. Spätné upozornenie: FÜHRERSCHEIN KAUFEN
 6. Spätné upozornenie: Nangs delivery sydney
 7. Spätné upozornenie: nangs sydney
 8. Spätné upozornenie: spisok
 9. Spätné upozornenie: more
 10. Spätné upozornenie: read more
 11. Spätné upozornenie: website
 12. Spätné upozornenie: url
 13. Spätné upozornenie: itsmasum.com
 14. Spätné upozornenie: yasam ayavefe
 15. Spätné upozornenie: chatib
 16. Spätné upozornenie: garaporno
 17. Spätné upozornenie: itsmasum.com
 18. Spätné upozornenie: itsmasum.com
 19. Spätné upozornenie: child porn
 20. Spätné upozornenie: list
 21. Spätné upozornenie: cinrripltaei
 22. Spätné upozornenie: porn
 23. Spätné upozornenie: joker gaming
 24. Spätné upozornenie: Film institutionnel Nantes
 25. Spätné upozornenie: best job site india
 26. Spätné upozornenie: rome jobs
 27. Spätné upozornenie: copenhagen jobs
 28. Spätné upozornenie: Kod Bulutu
 29. Spätné upozornenie: https://w-495.ru/
 30. Spätné upozornenie: russian-federation
 31. Spätné upozornenie: child porn
 32. Spätné upozornenie: betgross giriş
 33. Spätné upozornenie: Poliçe Paneli
 34. Spätné upozornenie: lugabet giriş
 35. Spätné upozornenie: sex historie
 36. Spätné upozornenie: https://bit.ly/patsany-4-sezon-2024
 37. Spätné upozornenie: batmanapollo.ru
 38. Spätné upozornenie: link
 39. Spätné upozornenie: Porno
 40. Spätné upozornenie: child porn
 41. Spätné upozornenie: child porn
 42. Spätné upozornenie: child porn
 43. Spätné upozornenie: child porn
 44. Spätné upozornenie: bit.ly/kto-takoy-opsuimolog
 45. Spätné upozornenie: live sex
 46. Spätné upozornenie: sex chat
 47. Spätné upozornenie: cheap webcam girls
 48. Spätné upozornenie: cheap amateur webcams
 49. Spätné upozornenie: cheap video chat
 50. Spätné upozornenie: Kampus Tertua
 51. Spätné upozornenie: spinco
 52. Spätné upozornenie: texas french bulldog puppies
 53. Spätné upozornenie: Kuliah Mudah
 54. Spätné upozornenie: 918kiss
 55. Spätné upozornenie: 918kiss
 56. Spätné upozornenie: fuck google
 57. Spätné upozornenie: shorts
 58. Spätné upozornenie: porn
 59. Spätné upozornenie: cocuk pornosu

Nie je možné pridávať komentáre.