Štatút

ŠTATÚT TOUR INTERNATIONAL DANUBIEN (TID)

Článok č.1
Pomenovanie plavby

Na Dunaji sa každoročne usporiada medzinárodná turistická plavba s názvom

“TOUR INTERNATIONAL DANUBIEN”, v skratke T I D.

Okrem oficiálneho názvu možno v jednotlivých štátoch, ktoré plavbu TID organizujú, používať aj vlastný názov. (V bývalom Československu to bolo do roku 1990 názov “Medzinárodná dunajská plavba družby” – MDPD, od roku 1990 je názov “Medzinárodná dunajská plavba”, pozn. prekladateľov).

Plavba TID má trvalý emblém a pre jednotlivé ročníky plavby sa vyhotovuje odznak a vlajka.

TID sa môže organizovať po jednotlivých etapách od prameňa až po ústie Dunaja, ako aj jeho prítokoch.

Článok č.2
Cieľ plavby
Cieľom plavby je vzájomné zoznámenie sa účastníkov plavby, ako aj spoznávanie rozmanitých vlastností národov, cez ktorých územie Dunaj preteká, a ich kultúrnych, hospodárskych a národných zvyklostí.

Takto prispieva TID prehĺbeniu priateľstva medzi národmi.

TID má napomáhať ďalšiemu rozvoju vodnej turistiky.

Článok č.3
Organizácia

TID organizujú národné vodácke, resp. turistické zväzy alebo iné organizácie podunajských štátov.

Pre organizáciu plavby sa vytvárajú:

Medzinárodný výbor TID (MOV TID)

Národné organizačné výbory TID (NOV TID)

Vedenie plavby TID

Národné organizačné výbory TID a vedenie plavby sú orgánmi medzinárodného výboru TID.

Článok č.4
Podmienky účasti

Na plavbe sa môžu zúčastniť skupiny, družstvá alebo jednotlivci. Musia sa však prihlásiť u svojho národného organizačného výboru. Toto platí aj pre záujemcov, ktorí v rámci TID chcú splaviť Dunaj iba vo svojej krajine. Účastníci zo štátov, ktoré nie sú zastúpené v Medzinárodnom výbore TID, sa musia prihlásiť u niektorého národného organizačného výboru TID.

Účastníci si musia splniť podmienky plavby vypísané jednotlivými národnými organizačnými výbormi a podrobiť sa rozhodnutiam a príkazom vedenia plavby. Účasť sa koná na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady.

Článok č.5
Medzinárodný organizačný výbor TID

Medzinárodný organizačný výbor TID pozostáva z dvoch delegátov národných organizačných výborov TID, zo zástupcov ICF (Medzinárodnej kanoistickej federácie) a FISA (Medzinárodnej veslárskej asociácie), ktorých činnosť sa vzťahuje iba na konferencie TID. Predsedníctvo MOV TID pozostáva z predsedu (príp. jeho zástupcu) a tajomníka. Predsedníctvo navrhuje vždy národný organizačný výbor TID štátu, v ktorom sa konferencia TID koná, a návrh schvaľujú členovia medzinárodného organizačného výboru TID.

Sídlo MOV TID je v mieste bydliska predsedu. MOV TID je registrovaný pri ICF a FISA ako zodpovedný orgán za vykonanie plavby.

Úlohy MOV TID sú:

 • preberanie správ o priebehu predchádzajúceho ročníka TID,
 • určenie rozsahu nasledujúceho ročníka TID,
 • určenie časového plánu jednotlivých etáp a programu,
 • určenie symboliky (napr. odznak, vlajky a plakety),
 • určenie miesta budúcej konferencie,
 • udelenie čestného odznaku TID “Honoris causa” na návrh príslušného národného organizačného výboru.

Predsedníctvo je oprávnené meniť časový plán, prípadne odvolať plavbu, ak sa vyskytnú pri príprave nepredvídané prekážky (epidémie, extrémna povodeň) a dohovor s národnými organizačnými výbormi nie je možný.

Článok č.6
Konferencia TID

Medzinárodná konferencia TID sa koná raz ročne, spravidla v mesiaci októbri.

Poradie usporiadania konferencií je podľa polohy usporiadajúcich štátov od ústia k prameňu Dunaja. Náklady konferencie znáša príslušný národný organizačný výbor. Tieto náklady pozostávajú z režijných výdavkov, ubytovania a stravovania účastníkov MOV TID, vrátane zástupcov ICF a FISA. Náklady delegátov znášajú vysielacie zväzy alebo organizácie.

Uznesenia konferencie sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov.

Schválenie a doplnenie štatútu TID patrí medzi úlohy konferencie, ktoré musia byť jednohlasne prijaté.

Počet hlasov vyplýva z počtu zastúpených národných organizačných výborov. Každý národný organizačný výbor má jeden hlas.

Článok č.7
Národné organizačné výbory TID

V každom štáte, cez ktorý prebieha plavba, usporiadateľské organizácie vytvárajú “Národné organizačné výbory TID”. NOV TID zodpovedá za prípravu a uskutočnenie konferencie TID vo svojom štáte a za plavbu TID na svojom území.

Úlohy pri príprave a usporiadaní konferencie TID:

NOV TID, ktorý na nasledujúcej konferencii TID tvorí predsedníctvo, má tieto úlohy:

 • zhromažďuje návrhy od zúčastnených NOV TID a na základe týchto návrhov spracúva podklady pre program konferencie s príslušnými materiálmi,
  1. zvolá konferenciu MOV TID,
 • oznamuje zvolanie konferencie ICF a FISA a pozýva na ňu ich zástupcov,
  1. zabezpečuje hladký priebeh konferencie NOV TID,
 • zabezpečí vyhotovenie zápisnice s uzneseniami konferencie a zabezpečí ich odoslanie NOV TID, pokiaľ zápisnica nemohla byť v rámci konferencie ratifikovaná,
 • zabezpečí plnenie uznesení prijatých konferenciou,
 1. podporuje príslušnú medzinárodnú propagáciu TID pre celú trasu plavby TID (plagáty, brožúrky, prospekty, mapy).

Úlohy v rámci prípravy a vykonaní TID na vlastnom území:

NOV TID zabezpečujú:

  1. prípravu a organizáciu TID
  2. prípravu návrhov na konferenciu TID,
  3. vykonanie uznesení konferencie na vlastnom území,
 • obstarávanie motorových člnov alebo iných dopravných prostriedkov na vlastné náklady, pokiaľ je taký doprovod účastníkov žiadúci,
 • možnosť prepravy lodí zahraničných účastníkov,
  1. pasové a vízové záležitosti účastníkov,
 • bezplatnú lekársku a zdravotnú starostlivosť pre účastníkov podľa možností,
 • rezervovanie miesteniek na vlak alebo iné dopravné prostriedky pre účastníkov podľa možností,
 • táboriská s dostatočnými hygienickými zariadeniami a možnosťou doplniť si zásoby.

Článok č.8
Vedenie plavby TID

Počas plavby sa vytvára “Vedenie plavby TID”, ktoré riadia skupiny účastníkov a je zodpovedné za priebeh plavby i táboriská.

Vedenie plavby sa skladá z vedúceho plavby, jeho zástupcu a po jednom zodpovednom vedúcom národnostnej skupiny. Vedenie plavby je oprávnené vylúčiť účastníka z ďalšej plavby, ak porušil zásady organizácie TID, alebo postupoval proti záujmom celého kolektívu.

Úlohy vedeniae plavby TID sú:

 • zabezpečenie bezchybného priebehu plavby,
  1. starostlivosť o disciplínu na vode i na suchu,
 • zabezpečenie porady vedúcich, spravidla večer po skončení plavby alebo pred začatím niektorej etapy, ktorá si to vyžaduje,
 • vydávanie potrebných informácií a oboznámenie účastníkov,
 1. rozhodovanie o opatreniach pri nepredvídaných udalostiach (zmena miesta táboriska, odvolanie plavby ap.)

Rozhodnutia sa vykonávajú so súhlasom všetkých členov vedenia plavby a sú záväzné pre všetkých účastníkov.

Článok č.9
Výkonnostný odznak TID

Podľa uznesenia XV. konferencie TID v r. 1969 sa zriadil výkonnostný odznak TID. Podmienky pre získanie tohto odznaku tvoria súčasť tohto štatútu.

Článok č.10
Štatút T I D

Základom tohto štatútu sú uznesenia konferencií TID. Posledné zmeny sa robili v r. 1982 na konferencii TID v Budapešti.

MEDZINÁRODNÝ ORGANIZAČNÝ VÝBOR TID

Podmienky na získanie výkonnostného odznaku TID

§ 1
15. konferencia TID, ktorá sa konala v Belehrade v roku 1969, sa na svojom zasadnutí uzniesla udeľovať “Výkonnostný odznak TID” za mimoriadne výkony v rámci plavby TID.

§ 2
Odznak sa udeľuje v stupňoh:
bronzový,
strieborný
zlatý
a (od r.1980) zlatý s vencom.

§ 3
Bronzový odznak získa účastník, ktorý na jednej alebo viacerých plavbách absolvuje v súčte najmenej 800 km.

§ 4
Strieborný odznak dostanú vodní športovci, ktorí absolvujú:
a) na jednej plavbe TID 1200 km alebo
b) na viacerých plavbách najmenej 1600 km.

§ 5
Zlatý odznak sa udelí uchádzačom, ktorí absolvovali:
a) jednu plavbu od oficiálneho štartu až po oficiálny cieľ alebo
b) viaceré plavby TID, vcelku najmenej 2400 km.

§ 6
Ženy do 50 rokov a muži nad 50 rokov spĺňajú podmienky udelenia odznakov podľa §2-5 už pri dosiahntí 90% požadovaných výkonov.
Ženy nad 50 rokov a muži nad 60 rokov spĺňajú podmienky už so 60% požadovaných výkonov.

§ 7
Odznak “zlato s vencom” dostanú tí, ktorí:
a) absolvovali celú trasu plavby TID od štartu po cieľ aspoň dva razy, alebo
b) splavili na viacerých plavbách TID 5000 km.

§ 8
a) Smerodajné sú úradné kilometre po prúde medzi Sulinou a Kelheimom a od Ulmu po Kelheim, tohto času medzi Sulinou a Ingolstadtom.
b) Splavné trate sa dokladujú “Lodným denníkom TID”, ktorý zaznačí vedúci plavby národnostnej skupiny a potvrdí národný výbor TID.
c) Účastníci plavby TID mimo podunajských štátov odovzdajú svoje požiadavky na výbor tej krajiny, na území ktorej splavili najviac kilometrov trate. (V sporných prípadoch na Predsedníctvo TID.)

§ 9
Do úvahy sa berú iba kilometre, ktoré účastník plavby TID pádloval, vesloval alebo splavil ako kormidelník.

§ 10
Odznak sa odovzdáva “V mene konferencie TID”. Udelenie zlatého odznaku majú odovzdávať národné zväzy, pokiaľ možno pri nejakej slávnostnej športovej udalosti.

§ 11
Udelenie odznaku sa nedá vymáhať právnou cestou. Prípadné sťažnosti trebaodovzdať generálnemu tajomníkovi TID, ktorý ich predloží na budúcej konferencii TID.

§ 12
Tieto podmienky vstupujú do platnosti hneď, ako sa podané výkony dajú pravdivo dokázať, pričom sa môžu prirátať aj trasy splavené na skorších plavbách TID.

201 názorov k “Štatút

 1. Spätné upozornenie: Simulation Models
 2. Spätné upozornenie: Future University
 3. Spätné upozornenie: teaching and student activities
 4. Spätné upozornenie: E-Learning
 5. Spätné upozornenie: Academic departments
 6. Spätné upozornenie: computer science degrees
 7. Spätné upozornenie: Faculty of Engineering & Technology
 8. Spätné upozornenie: digital transformation
 9. Spätné upozornenie: madridbet
 10. Spätné upozornenie: madridbet
 11. Spätné upozornenie: meritking
 12. Spätné upozornenie: meritking
 13. Spätné upozornenie: meritking
 14. Spätné upozornenie: grandpashabet
 15. Spätné upozornenie: Faculty Regulations
 16. Spätné upozornenie: الابتكار والتطوير
 17. Spätné upozornenie: Successful alumni careers
 18. Spätné upozornenie: political economy
 19. Spätné upozornenie: meritking
 20. Spätné upozornenie: Pharmacy's Diploma
 21. Spätné upozornenie: future university in egypt
 22. Spätné upozornenie: meritking giriş
 23. Spätné upozornenie: engineering training
 24. Spätné upozornenie: الهندسة الكهربائية
 25. Spätné upozornenie: Faculty of Computers and Information
 26. Spätné upozornenie: fue
 27. Spätné upozornenie: future University application form
 28. Spätné upozornenie: Maillot de football
 29. Spätné upozornenie: Maillot de football
 30. Spätné upozornenie: Maillot de football
 31. Spätné upozornenie: Maillot de football
 32. Spätné upozornenie: Maillot de football
 33. Spätné upozornenie: Maillot de football
 34. Spätné upozornenie: Maillot de football
 35. Spätné upozornenie: Maillot de football
 36. Spätné upozornenie: grandpashabet
 37. Spätné upozornenie: sms onay
 38. Spätné upozornenie: steroid satın al
 39. Spätné upozornenie: porn
 40. Spätné upozornenie: SEOSolutionVIP Fiverr
 41. Spätné upozornenie: SEOSolutionVIP Fiverr
 42. Spätné upozornenie: SEOSolutionVIP Fiverr
 43. Spätné upozornenie: SEOSolutionVIP Fiverr
 44. Spätné upozornenie: porn
 45. Spätné upozornenie: steroid satın al
 46. Spätné upozornenie: strip led per scale interne
 47. Spätné upozornenie: parcours du combattant
 48. Spätné upozornenie: machine hack squat
 49. Spätné upozornenie: Fiverr Earn
 50. Spätné upozornenie: Fiverr Earn
 51. Spätné upozornenie: Fiverr Earn
 52. Spätné upozornenie: Fiverr Earn
 53. Spätné upozornenie: Fiverr Earn
 54. Spätné upozornenie: Fiverr Earn
 55. Spätné upozornenie: Fiverr Earn
 56. Spätné upozornenie: Fiverr Earn
 57. Spätné upozornenie: Fiverr Earn
 58. Spätné upozornenie: fiverrearn.com
 59. Spätné upozornenie: fiverrearn.com
 60. Spätné upozornenie: fiverrearn.com
 61. Spätné upozornenie: fiverrearn.com
 62. Spätné upozornenie: cara daftar sdn bhd murah online ssm
 63. Spätné upozornenie: liv pure mediprime
 64. Spätné upozornenie: ikaria lean belly juice mediprime
 65. Spätné upozornenie: flatbed broker
 66. Spätné upozornenie: clothes manufacturer
 67. Spätné upozornenie: french bulldog puppies
 68. Spätné upozornenie: fiverrearn.com
 69. Spätné upozornenie: fiverrearn.com
 70. Spätné upozornenie: frenchie colors
 71. Spätné upozornenie: french bulldog ears down
 72. Spätné upozornenie: grey frenchie
 73. Spätné upozornenie: frenchie san francisco
 74. Spätné upozornenie: french bulldog pimples around mouth
 75. Spätné upozornenie: springer doodle
 76. Spätné upozornenie: morkie poo
 77. Spätné upozornenie: exotic bully
 78. Spätné upozornenie: frenchtons
 79. Spätné upozornenie: chiweenie lifespan
 80. Spätné upozornenie: isla mujeres golf cart
 81. Spätné upozornenie: Intertising
 82. Spätné upozornenie: seo in Saudi Arabia
 83. Spätné upozornenie: Emergency Piano Removal
 84. Spätné upozornenie: Piano Storage Units
 85. Spätné upozornenie: Professional Piano Disposal
 86. Spätné upozornenie: Private universities in Egypt
 87. Spätné upozornenie: Best university in Egypt
 88. Spätné upozornenie: Top university in Egypt
 89. Spätné upozornenie: Best university in Egypt
 90. Spätné upozornenie: Private universities in Egypt
 91. Spätné upozornenie: Best university in Egypt
 92. Spätné upozornenie: Best university in Egypt
 93. Spätné upozornenie: Top university in Egypt
 94. Spätné upozornenie: Top university in Egypt
 95. Spätné upozornenie: isla mujeres rental
 96. Spätné upozornenie: lilac french bulldog
 97. Spätné upozornenie: miniature frenchie for sale
 98. Spätné upozornenie: rescue french bulldog
 99. Spätné upozornenie: blue sable french bulldog
 100. Spätné upozornenie: french bulldog puppy for sale
 101. Spätné upozornenie: rojo chocolate french bulldog
 102. Spätné upozornenie: fawn french bulldog
 103. Spätné upozornenie: french bulldog size
 104. Spätné upozornenie: french bulldog colors
 105. Spätné upozornenie: blockchain
 106. Spätné upozornenie: swimsuit for women
 107. Spätné upozornenie: dog accessories
 108. Spätné upozornenie: french bulldog
 109. Spätné upozornenie: micro blue french bulldog
 110. Spätné upozornenie: Pandora earrings
 111. Spätné upozornenie: smartphones
 112. Spätné upozornenie: best Phone
 113. Spätné upozornenie: future university
 114. Spätné upozornenie: future university
 115. Spätné upozornenie: future university
 116. Spätné upozornenie: future university
 117. Spätné upozornenie: frenchie puppies for sale in houston
 118. Spätné upozornenie: buy instagram followers
 119. Spätné upozornenie: rtp slot gacor
 120. Spätné upozornenie: rent a golf cart isla mujeres
 121. Spätné upozornenie: wix seo
 122. Spätné upozornenie: wix login
 123. Spätné upozornenie: puppy french bulldogs for sale
 124. Spätné upozornenie: Fiverr.Com
 125. Spätné upozornenie: Fiverr.Com
 126. Spätné upozornenie: grey frenchie
 127. Spätné upozornenie: french bulldog puppies
 128. Spätné upozornenie: future university
 129. Spätné upozornenie: golf cart rental isla mujeres
 130. Spätné upozornenie: renting golf cart isla mujeres
 131. Spätné upozornenie: Business improvement consultancy
 132. Spätné upozornenie: french bulldog in austin
 133. Spätné upozornenie: french bulldog san antonio for sale
 134. Spätné upozornenie: Warranty
 135. Spätné upozornenie: Grand piano storage
 136. Spätné upozornenie: FUE
 137. Spätné upozornenie: FUE
 138. Spätné upozornenie: FUE
 139. Spätné upozornenie: FUE
 140. Spätné upozornenie: FUE
 141. Spätné upozornenie: FUE
 142. Spätné upozornenie: FUE
 143. Spätné upozornenie: FUE
 144. Spätné upozornenie: FUE
 145. Spätné upozornenie: FUE
 146. Spätné upozornenie: MB Removals
 147. Spätné upozornenie: Smooth transitions
 148. Spätné upozornenie: batmanapollo.ru
 149. Spätné upozornenie: Destinycard.com activate
 150. Spätné upozornenie: 777
 151. Spätné upozornenie: wlw.su
 152. Spätné upozornenie: vxi.su
 153. Spätné upozornenie: Classic Books 500
 154. Spätné upozornenie: nlpvip.ru
 155. Spätné upozornenie: FiverrEarn
 156. Spätné upozornenie: FiverrEarn
 157. Spätné upozornenie: FiverrEarn
 158. Spätné upozornenie: russianmanagement.com
 159. Spätné upozornenie: Slovo pacana 6 seriya
 160. Spätné upozornenie: Fiverr
 161. Spätné upozornenie: Classified Ads Website
 162. Spätné upozornenie: Classified Ads Website
 163. Spätné upozornenie: site
 164. Spätné upozornenie: FiverrEarn
 165. Spätné upozornenie: slovo-pacana-6-seriya
 166. Spätné upozornenie: manipulyation
 167. Spätné upozornenie: FiverrEarn

Nie je možné pridávať komentáre.